Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI UŻYWANYCH

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin sprzedaży części używanych stanowi integralną część umowy sprzedaży, której przedmiotem jest określona w umowie rzecz ruchoma zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub osobą prawną określoną w umowie sprzedaży jako „kupujący”
a Dariuszem Rzymskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Merc-Lux” Dariusz Rzymski jako „sprzedającym”.

 

§ 2. Oświadczenie Kupującego

Kupujący, podpisując umowę sprzedaży oświadcza, że:

 1. Sprzedawana rzecz jest używana i sprzedawca nie odpowiada za wady przedmiotu sprzedaży powstałe w wyniku zwykłej eksploatacji.

 2. Zużycie przedmiotu sprzedaży będące następstwem zwykłej eksploatacji, może nastąpić szybciej niż takiej samej nowej rzeczy.

 

§ 3. Oświadczenia Sprzedającego

Sprzedający oświadcza, że nie zataił przed kupującym żadnych wad fizycznych oraz prawnych przedmiotu sprzedaży, o którym miał lub przy zachowaniu należytej staranności powinien mieć wiedzę w momencie zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 4. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usuniecie wady lub wymianę̨ rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 3. Ust. 2 stosuje się w przypadku, gdy kupującym zawieranej umowy sprzedaży jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 4. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego strony wyłączona zostaje odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w przypadku, gdy kupującym jest przedsiębiorca
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93
  z późn. zm.).

 

 

§ 5. Zasady zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy (dotyczy sprzedaży internetowej)

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.merc-lux.com lub serwisu allegro.pl w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny oraz ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów opisanych w pkt. 7.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia wejścia w posiadanie produktu, a jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach- od dnia wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, patii lub części;

 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument składa w terminie wskazanym w pkt.
  1 oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do tego celu Konsument może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej w zakładce reklamacje.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania, nie później iż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 5. Kupujący zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia produktu tak, by nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu i odesłania go w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 7. Sprzedawca dokonuje na rzecz Konsumenta zwrotu dokonanych płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub przekazania przez Konsumenta dowodu jej nadania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszty dostarczenia rzeczy, o których mowa w poprzednim zdaniu, obejmują najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie dokonuje zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.

 8. Zwrot należności za towar dokonywany jest w tej samej formie jakiej użył Konsument przy zapłacie, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zakupu przez Konsumenta produktu z opcją zapłaty za towar podczas jego odbioru (za pobraniem), po dokonanym odstąpieniu od umowy, istnieje możliwość zwrotu należności bezpośrednio na rachunek bankowy Konsumenta, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym celu uprzejmie prosimy o wyraźne wskazanie w oświadczeniu
  o odstąpieniu od umowy, iż zwrot należności ma nastąpić na konkretny rachunek bankowy oraz przedstawić jego numer.

 

 

 

 

 

§ 6 Reklamacje.

 1. Reklamacja może zostać złożona pisemnie i przesłana pocztą na adres Sprzedawcy (Merc-Lux Dariusz Rzymski, ul. Zwycięstwa 62, 43-178 Ornontowice) lub formie elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej sprzedającego.

 2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, jak również wskazanie przyczyn reklamacji, opis zaistniałego problemu, dane dotyczące podmiotu montującego towar, treść żądania oraz podpis.

 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu na adres: Merc-Lux Dariusz Rzymski, ul. Zwycięstwa 62, 43-178 Ornontowice.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści umowy sprzedaży i niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Umowa sprzedaży wchodzi w życie z chwilą zawarcia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz w przypadku, gdy kupującym jest konsument ustawy z dnia 30 maja 2019 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)